Nieuwsflits januari 2014

De Nieuwjaarstoespraak van onze voorzitter Anton van Oost

Namens het bestuur wens ik u allen een voorspoedig 2014 , een goede gezondheid en alle goeds toe. Het is wederom een hele eer om u en De Beekzangers op de nieuwjaarsreceptie te mogen begroeten. Het is een traditie geworden dat De Beekzangers op deze middag optreden.

Terugkijkend is 2013 een succesvol jaar geweest. Het pad naar De Hof van Ram is verhard. Een verbetering waarvan we alleen maar konden dromen, omdat er jarenlang vanuit de gemeente is gezegd, dat een verharding de natuurwaarden van het bos zou aantasten. De expositie in de Quirinuskerk ter gelegenheid van de herdenking 60 jaar Watersnood is ZEER goed bezocht. Ook de monumentendagen zijn heel druk bezocht. Monumentendag in combinatie met andere activiteiten zoals het uitreiken van een jaarboek is een succes geweest. Een feest was het ontbijt met Sinterklaas en de mosselavond in november was volgeboekt. De proef met een postzegelruilbeurs is wat tegengevallen, De inloopdag genealogie is daarentegen druk bezocht en voor herhaling vatbaar. Een idee is om een inloopdag voor fotografie te organiseren. Onze nieuwste activiteit, de Kerstzangmiddag, heeft veel meer publiek getrokken dan we hadden ingeschat en zal zeker in 2014 weer plaatsvinden.

Jaarlijks verliezen we een aantal leden, meestal helaas door overlijden. Gelukkig komen er ook leden bij, zodat de inkomsten uit de contributie op peil blijven. De contributie is onze belangrijkste bron van inkomsten om dit gebouw in beheer te kunnen houden, wat alleen lukt met voldoende leden.

Er is veel animo om deel te nemen aan de activiteiten van de werkgroepen. Er is veel belangstelling voor de werkgroepen fotografie, genealogie, kantklossen en archeologie. De werkgroep heemtuin zoekt al jaren vrijwilligers. De last om de tuin te onderhouden drukt nu op een paar schouders. Het heemhuis vervult voor Halsteren en Lepelstraat steeds meer een centrale functie in de vorm van  verenigingsgebouw, waarbij er dan wel een heemkundig sausje aanwezig moet zijn.  

Vooruitziend naar 2014 kan ik u mededelen dat we de contributie op € 14,50 hebben kunnen houden en dat met de wetenschap daar u daarvoor bijna jaarlijks een boek krijgt. Financieel mogen we niet klagen. De jaarrekening krijgen we sluitend. De kosten en baten zijn in evenwicht. Voor de toekomst ligt de situatie anders, de gemeente gaat haar onroerende goederen afstoten en wat dat voor ons betekent, weten we nog niet. Mogelijk moeten we De Hof van Ram gaan huren. Nu zijn we gebruiker, dragen we de lasten en doen we zelf het klein onderhoud. Zo heeft de gemeente geen omkijken naar ons.

Eind 2014 hopen we het volgende jaarboek gereed te hebben. Het gaat over Georges van Raemdonck en zijn handel en wandel. Het boek wordt zeer uitgebreid,  met unieke spotprenten en tekeningen in kleur en daarmee zeer kostbaar. De heemkundekring houdt in overweging om het jaarboek “het  jaarboek 2014/2015” te noemen. Financieel hebben we het plaatje nog niet rond. In 2013 hadden we een mooi jaarboek, 2014/2015 zal hiervoor zeker niet voor onderdoen. De werkgroep Predactie legt de lat zeer hoog en heeft frequent contact met de schrijver en het A.M. de Jongmuseum in Nieuw Vossemeer.

Onze vereniging staat midden in de Alterse en Straotse samenleving en steeds meer verenigingen weten ons te vinden. We geven hier graag medewerking aan. 

Ons bestaansrecht staat niet ter discussie, maar als we de functie culturele vereniging c.q. verenigingsgebouw willen blijven vervullen dan hebben we een groeiend aantal leden nodig. Denkt u hier maar eens over na.

In 2013 werden de ledenvergaderingen weer druk bezocht en voor 2014 gaan we verder met het recept van eerst vergaderen en in het tweede uur een presentatie, lezing of diaserie. Verheugend is ook het grote aantal bezoekers aan onze website, 197.000, een unicum voor een heemkundekring. Er staan weer veel activiteiten op stapel. Ik raad u aan de komende Nieuwsflits hiervoor te raadplegen !

Dan stel ik nu voor om naar De Beekzangers te luisteren, te genieten van borrels,  oliebollen en elkaar, maar eerst een warm applaus voor de oliebollenbakkers en de bediening!

Van de bestuurstafel:

·         Er wordt weer druk gewerkt aan de invulling van ons jaarprogramma 2014. Ook nu weer willen we de ledenbijeenkomsten verrijken door het verzorgen van presentaties en lezingen over interessante (heemkundige) onderwerpen.  We nodigen dan ook alle leden uit om deze bijeenkomsten mee te maken.

·         Ook zal er veel aandacht worden besteed aan exposities en tentoonstellingen. Als eerste wordt daarbij gedacht een expositie rondom het Halsters  carnaval met een presentatie van alle insignes.

·         Voor het uitgeven van de jaarboeken komt er een meerjarenplan. We willen deze activiteit in de toekomst betaalbaar houden, maar ook de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de jaarboeken niet uit het oog verliezen.

·         Het bestuur zoekt naar mogelijkheden om de band met de leden te versterken. We vragen ons af hoe de leden aankijken tegen de heemkundekring, wat we goed doen en wat er beter kan. Daarvoor zullen we enkele groepsgesprekken met leden gaan organiseren. Als u hiervoor interesse heeft, of goede ideeën wilt aandragen, bent u natuurlijk van harte welkom en kunt u zich melden bij het bestuur.

 Komende activiteiten:

 23 januari      13.30 tot 16.00 uur:  inloopmiddag genealogie

toelichting stamboomonderzoek voor beginners

29 januari      20.00 tot 22.00 uur:  ledenbijeenkomst met een presentatie over

                                                           portretfotografie     

22 en 23 februari:                            expositie Halsterse carnaval

26 februari    20.00 tot 22.00 uur : ledenvergadering met een presentatie over de

                                                           Watersnoodherdenking 2013

15 en 16 maart:                                tentoonstelling AC Olympia n.a.v. 50-jarig bestaan

27 maart         20.00 tot 22.00 uur: ledenvergadering met een presentatie door de

                                                           werkgroep archeologie

29 maart:                                           genealogische dag

30 maart         14.00 tot 16.30 uur   Volksmuziekgroep De Glacis

6 april            10.00 uur                   De Citroënclub komt langs met 20 auto’s,

                                                           waaronder een Traction Avant !

21 april:                                            JAARVERGADERING      

N.B.                Naar aanleiding van de jubilea van de Carnavalsvereniging en AC Olympia zal daarover in 2016 en 2017 een Jaarboek worden gemaakt.                           

 

Van gidsen en suppoosten.

In ons heemhuis Hof van Ram werken we tijdens open dagen en exposities met suppoosten. De afgelopen jaren hebben we steeds meer activiteiten die ook steeds vaker meer bezoekers en gezelschappen trekken. We kunnen hiervoor terugvallen op een aantal leden en bestuurders die bereid zijn tijdens het bezoek aanwezig te zijn. Ook Lia, onze coördinatrice, neemt regelmatig de honneurs waar.

De laatste jaren is hard gewerkt om onze collectie te inventariseren, te catalogiseren, te fotograferen en het verhaal er bij te zoeken.

Binnen het bestuur is het idee ontstaan om een aantal van onze leden op te leiden tot gids. Dit houdt in dat de gids wat weet te vertellen over waarom onze heemkundekring is ontstaan, de geschiedenis van Halsteren, de heemkundekring en de heemhuizen, onze collecties, de werkgroepen en de jaarboeken. De heemkundekring zal voor de gegevens zorgen, die u kunt doorvertellen.

Het is geen hogere wiskunde en geen hokus pokus, we stellen dus geen eisen aan onze gidsen. Wel moeten ze het leuk vinden en het zien als een hobby. Een bak koffie en een stuk gezelligheid is de beloning die we hopen te geven. Informeel hebben we al een aantal leden benaderd en die hebben ja gezegd.

Voelt u er iets voor om gids te worden in ons heemhuis, neem dan vrijblijvend contact op met één van onze bestuursleden. En alvast bij voorbaat dank voor uw interesse.

 

Met vriendelijk groet,

 

Anton van Oost

 

Heemkundequiz

 

Woensdagavond 27 november vond weer de jaarlijkse Heemkundequiz plaats in De Hof van Ram.

Elf groepjes van 2 personen deden hieraan mee. Uiteindelijk kwamen er 2 tweetallen als winnaar  uit de bus. 

Na een extra vraag voor deze  winnaars werden J. Kruis en J. van Trijen tot winnaar uitgeroepen. Zij  ontvingen  de wisselbeker en mogen volgend jaar de quiz samenstellen. Als goede tweede eindigden  L. Groffen en F. Nefs (Bergen op Zoom). Zij kregen net als de andere  twee ieder een fles wijn.

De poedelprijs ging naar het team Jo-John.

Iedereen is op deze avond weer veel nieuwe  weetjes over Halsteren en Lepelstraat van vroeger en nu rijker geworden. Kortom een leerzame avond, met als extraatje nog een presentatie van foto's van de mosselavond.

 

GESPOT:  JO NUIJTEN – ROOSENBOOM

Oktober vorig jaar ging ik op bezoek bij Jo Nuijten – Roosenboom aan het Lindenlaantje. Vanuit haar woonkamer kun je niet alleen haar eigen tuintje bewonderen, Jo is gek op bloemen, maar ook de vroegere pastorietuin, een weids uitzicht. Achter haar huis, onzichtbaar door een robuuste muur, is de begraafplaats, waar ook haar man, die 21 jaar geleden overleed, een plaatsje heeft gevonden.

Aan gespreksstof hadden we geen gebrek. Jo kan terugzien op een lang en veelbewogen leven, dat begint aan De Zoom, de toenmalige grens van Halsteren en Bergen op Zoom. De familie Roosenboom had een tuinderij, waar fruit en groente werden gekweekt. De verschrikkingen van de oorlog op die plek zijn niet ongemerkt aan Jo voorbijgegaan. Zij kan boeiend vertellen hoe het gezin met tien kinderen zich er doorheen heeft geslagen. Op de dag van de bevrijding werd de jongste dochter geboren. Zeven broers en zussen zijn al overleden, van wie sommigen naam maakten in de regio, zoals Toon Roosenboom, wethouder van Halsteren en Jack Roosenboom, de man achter de organisatie van de viering van de bevrijding van Bergen op Zoom, oktober 1944, en het contact met de Canadezen, later voortgezet door Leon.

In 1948 trouwde Jo in Bergen op Zoom, waar ook haar oudste zoon werd geboren. Haar man kwam van het eiland Tholen en was afkomstig uit een horecafamilie. Ze verhuisden naar Breda waar haar man werk vond in de horeca. Ze kregen in Breda nog een zoon en twee dochters. Halverwege de jaren zestig verhuisde het gezin naar Halsteren. Haar man ging werken op het Roncalli. 

Tien jaar geleden kreeg Jo last van ernstig hartfalen, wat niet betekende dat zij voortaan stil ging zitten, onmogelijk ook met vijf kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. Jo houdt van zingen. Jarenlang zong zij in de Cantorij, nu in het Bejaardenkoor. Echt op haar praatstoel zit Jo als het gaat over de Rozenkransgebeds-  groep, ontstaan na de bedevaart naar Medjugorje, een bergdorp in het zuiden van Bosnië, waar Maria zou zijn verschenen. Jo bezocht Medjugorje verschillende keren. De gebedsgroep komt één keer per week bij elkaar in Zorgcentrum St. Elisabeth om een rozenkrans te bidden, een lied te zingen en intenties op te nemen. Veel voorwerpen in de woonkamer van Jo getuigen van haar verbondenheid hiermee.

Waar blijft Heemkundekring Halchterth in deze Gespot? Het begon met een tentoonstelling over de oorlog die Jo bezocht. Jo was onder de indruk en besloot lid te worden. Niet zozeer de ledenvergaderingen, maar wel de activiteiten hadden haar trouwe belangstelling. Ze is er vol lof over. Nu ze een hoge leeftijd heeft bereikt, valt de tocht naar het Heemhuis haar zwaar. Maar dat zij Heemkundekring Halchterth een warm hart blijft toedragen, daarvan kunnen we overtuigd zijn.

Mieke Grever

’k Vrij

Al twee eeuwig lange maonde hebbe me abiesie in mekaore.

’k Zal ’t noot vergete, de dag waorop onze vrijaogen is begonne. ’t Waar mee ’n Alterse kermes, aon ’n koekkraomke, waor z’aon ’t koeklotere ware. ’k Zag heur mee d’r lotjes in d’r viengerkes staon te friemele. De kloon, die vor dà kraomke stong, draaide de trommel mee lotjes in de rondte, en trok de nummers d’ruit. ’t Waar zeuvenendartig. Kee stook d’r roje handen omhoog en riep: ,,Dà’s mijne koek.”  En ’t waar nog waor ok.

Ze kreeg heure koek, gaef ingepakt in schoon rooj pepier. Ze giengt ’m g’lijk aon ’t uitpakke en toen begon ze me mee van die afgrijselijke grote happe van dieje koek te bijte.

Nou, toen’k dà zag, wier ’k helegaor zot op heur. Mar hoe moes ’k dà nou aonsteke om in heur gezelschap te komme?

’k Stong daor ’n tedje te prakkedenke en jao wor, daor à’k wà. ’k Zee: ,,Keeke lieve,” zee’k, ,,is ’t nie ’s geparmeteerd dà’k ok ’s van oew koek bijt, want ’k zijn de leste daogen al vreedaordig hardlijvig.”

Dà waar duir’m geloge van mijn, want, à ze’k ’t zelf, ’k zijn altij nogal regelmaotig van afgank.

,,Nou,” zee ze, ,, à ge denkt dat ie oe zal geneze, daor, frit dan mar op.”

Impersant à’k zo staon t’ete, vroo’k zo, tusse twee knauwe deur, of ze mee gieng om ’n glasken in d’arbarg te drienke. ,,Jaot,” zee ze, ,,dà’s goed, wor.” En ikke in m’n sas, dà kunde begrijpe. ’k Dierf bekant gin stom woord te zegge van d’eenzaomhed. ’t Waar dan ok vor d’eeste keer dà’k allenig mee ’n mesken op pad waar. Mar affèn, ’t gieng toch goed.

In d’arbarg hieuw ze d’reige zo gaef. Jao, z’aar altij wel veul last van sprienged handjes en wintervoetjes, mar vanweges de menieren onder de mense waar ze kollesaol, wor. Ze pakte heur glaske zo gaef op en dronk dan zo mee dà pienkviengerke omhoog, en zukke kleine slokskes, nou, gaef wor.

Impersant dà me zo zate te drienke en over koeikes en kalfkes zate te praote, begon d’n aoved te valle. Ik zee: ,,Keeke lieve”, zee’k, ,,’t is oewen tijd dà ge aon rhuis gaot.”  ,,Jao, dà’s goed,” zee ze, ,,dan gaode mar mee.” Dus ikke in m’n nopkes. Ik moog heur aon rhuis brenge! En ’t waar dan ok vor d’eeste keer dà’k mee ’n mesken allenig in d’n donkerte liep.

Me zeeje gin van beie ’n stom woord, en zo liepe me mar deur. Me are zo ’n tedje neve mekaore gelope en toen begon ze mee d’r kemedie. ‘k Zal ’t noot nie vergete. ’t Waar bij hullie krek vor ’t hekke. Daor sloog ze d’r grote rojen arme om m’ne nek en daor è ze me gekust, de vuilik.   En ikke kwaod!

’k Zeg: ,,Keeke lieve,” ze’k, ,,à ge nou nog ene keer ’t hart in oew roje lippen et om ’r mee over mijn bakkes te lekke, dan slaon ’k oe hier de sloot in.”

En daor hadde de poppen aon ’t danse, wor. Ze vloog me rond m’ne nek en ze keek me mee ’n paor van die grote verliefde kalversogen aon, waor de traonen uitdruppelde, en ze zee: ,,Goort,” zee ze, ,,’k em oe nie gekust uit slechtighed, mar allenig mar om dà’k oe harstikke lief vin.”

Nou, ge kun begrijpen hoe ’k daor stong. Ikke, recht van m’n moeder, m’neige nog noot nie mee vrouwvolk opg’houwe. En nou inees mee zo’n schone meid om m’ne nek, die mar stong te leklippe, te blaeten en te lammetere van de zin in mijn. Mar ondanks dad alles vloog dì deuntje nog deur m’n kop:

 

Arme Goort, wà zijde nou begonne ?

Hoe hedde nou zo’n stommighed verzonne,

om mee ’n meid, ’n meid op sjouw te gaon?

Zowà hedde gij nog noot gedaon.

 

Hoe za’k dà nou aon de dag gaon legge,

om tege moeders dà g’heim te zegge.

’k Duirf nie te zegge dà Kee mijn et gekust,

mar dà’k gaon trouwe ze’k toch gerust.

 

,,Moeder,” za’k dan zegge tege Grootje,

,,en ’k stap dan daojelijk in ’t bootje,

Mee Kee, hoezee, gaon’k dan zij aon zij

en moeder lief, ’t is dan bruiloft in de mei.”

JAN SOMERS (†)

 

Jaarboek 2014  ‘George van Raemdonck’

Sinds eind 2011 ben ik lid van de heemkundekring Halchterth en sinds juli 2013 maak ik deel uit van de PRedactie. Geen ervaring met PR of redactiewerk maar wel interesse in de geschiedenis en hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Als jongste lid (letterlijk en figuurlijk) is mij gevraagd om een klein stukje te schrijven voor deze nieuwsflits over het jaarboek 2014. Van de vorige jaarboeken ben ik alleen nog maar afnemer geweest, maar om nu ook aan de totstandkoming van zo’n boek mee te werken is heel leuk.

Het boek gaat over een, tot voor kort, voor mij onbekende man: George van Raemdonck. Deze Belgische striptekenaar, cartoonist, boekillustrator, boekbandontwerper en kunstschilder heeft van 1888 tot 1966 geleefd. Door het uitbreken van WOI heeft hij, als Belgische vluchteling, ook een aantal jaren doorgebracht in Halsteren. Hij is bekend als cartoonist en zijn nauwe samenwerking met A.M. de Jong, waarmee hij de strip ‘Bulletje en Boonestaak’ heeft gemaakt.

 

Maar goed, voor dat boek moet best veel gebeuren. Daar sta je niet bij stil als je het leest. Er moeten teksten geschreven worden, in de archieven worden gezocht, foto’s, tekeningen en plaatjes worden bekeken. En dan moet alles ook nog bij elkaar komen en een logisch geheel gaan vormen. Iedereen heeft zo zijn eigen taken binnen de werkgroep en ik mocht meewerken aan het doorspitten van het digitale archief met tekeningen, dat in bezit is bij Halchterth, samen met Goort en Arian. Goort heeft alles verzameld en op een mooie nazomeravond hebben we alle tekeningen doorgenomen en de mooiste tekeningen gecategoriseerd. Voor mij als jongeling waren de verhalen die zij konden vertellen over deze tekeningen fantastisch om aan te horen en zo kregen ze ook inhoud en betekenis, naast dat ze alleen al mooi zijn om te bekijken.

Omdat het voornamelijk over zaken ging van nog vóór WOII, was het voor mij een hele openbaring. Dingen die toen speelden, spelen nu ook nog (of alweer). Heel frappant hoe de geschiedenis zich dan ook herhaalt.

Daarnaast kom je er zo ook achter dat zowel George als zijn kameraad A.M. de Jong al  vroegtijdig waarschuwingen uitten en een vooruitziende blik hadden over het opkomende fascisme in Duitsland. Over de lokale maatschappij en politiek heeft hij eveneens diverse spotprenten gemaakt. Zo heb ik voor het eerst een karikatuur van Martinus van de Mortel gezien. Ik kende de straat wel maar had er geen idee van wie deze man was en wat hij heeft gedaan voor onze omgeving.

 

Er is nog veel werk te verrichten voordat het boek helemaal klaar is, maar dan wordt het ook een prachtig boek om van te genieten, niet alleen van de verhalen, maar ook van de mooie tekeningen.

 

Trudy van Linden

 

 

Vindt u ze ook een aanwinst in onze Nieuwsflits, de gedichten van ons lid Wout Hagenaars? Hier komen ze, geniet ervan!

 

Kijk Uit

 

Kijk uit in de bocht Vrouwenlandseweg.

Er komt een pruttelend geluid.

Ik en vrouw op de terugweg,

van Tholen naar Halsteren bij Kijk Uit.

Kijk uit een tractortje op onze weg.                                HAIKU

Links van de weg damherten en paard

daar bij Kijk Uit, en schapen, zwarte                              Novemberavond

en witte, aan beide zijden van de weg.                          tafels, sausjes, wijn, bier, brood

Kijk Uit op de muur met duizend vogelkooitjes         en mossels gekookt          

En alweer een onoverzichtelijke bocht,

ook een hond keffend langs de heg.

Kijk toch goed uit bij Kijk Uit

De Blindenstraat is niet ver weg!

 

 

Schrijft u ook? Een kort verhaal over welk onderwerp dan ook of een gedicht?

Stuur het op naar de predactie t.a.v. Mieke Grever of naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

En de winnaar van de fotoprijsvraag is …

 

Jan Dekker uit de Laurent Rampartstraat ! Het goede antwoord was het oude Lindeke. Wat geweldig dat er steeds meer inzendingen zijn! Jan ontvangt zijn prijs tijdens de Ledenvergadering op 29 januari aanstaande.

 

Nieuwe fotoprijsvraag

 

Nu mag u weer raden waar onderstaande foto is genomen en wij hopen wederom op véél reacties! Stuur uw oplossing naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of De Hof van Ram, De Beeklaan 29A, 4661BA Halsteren. De winnaar wordt door het bestuur in het zonnetje gezet en ontvangt een verrassing!