Algemene Jaarvergadering 25-4-2013

Hierbij nodigen wij U uit voor de algemene jaarvergadering op donderdag 25 april 2013 in de Hof van Ram.

Aanvang 20.00 uur.

Agenda;
1. Opening.
2. Verslag vorige vergadering.
3. Mededelingen
4. Jaarverslag 2012.
5. Financieel verslag en verslag van de kascommissie
6. Begroting 2013
7. Activiteiten en beleidsplan.
8. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar de heren A.Segers en J.van Elzakker
9. Voorstel nieuw bestuurslid de heer A. in ’t Veld.
10.  Stichting Behoud Halsters Laag
11. Rondvraag
12. Vaststelling Contributie
13. Sluiting

Hierna gezellig samen zijn met onderlinge discussie.

Verslag van de vorige jaarvergadering dd. 27 april 2012.
Aanwezig 31 leden, afwezig met bericht 5 leden.


Volgende jaarvergadering donderdag 24 april 2014.