Uitnodiging Jaarvergadering 26-4-2012

Hierbij nodigen wij U uit voor de algemene jaarvergadering op donderdag 26 april 2012 in de Hof van Ram.

Aanvang 20.00 uur.

Agenda;

1. Opening.

2. Verslag vorige vergadering.

3. Mededelingen

4. Jaarverslag 2011.

5. Financieel verslag en verslag van de kascommissie

6. Begroting 2012

7. Activiteiten en beleidsplan.

8. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar de heren R. Kaaks en J. Kruis.

9. Voorstel nieuw bestuurslid J. van der Zande.

10. Rondvraag

11. Vaststelling Contributie

12. Pauze

13. Presentatie Aardappelcultuur door Frans Nefs

14. Sluiting

.

Verslag van de vorige jaarvergadering dd. 28 april 2011.

Aanwezig 29 leden, afwezig met bericht 5 leden.

Na de ledenvergadering kunnen we de volgende maanden de volgende presentaties verwachten:

Mei: Marco Vermunt, Archeologie in Halsteren

Juni: Film Weervisserij van Dort

Augustus: Fotopresentatie over het huis de Beeklaan 1 (Vijfsprong)

September: Vervolg lezing Kantklossen door Marian Muller.

Volgende jaarvergadering donderdag 25 april 2013