Agenda ledenvergadering 30-12-2010

Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering op donderdag 30-12-2010

Hof van Ram Aanvang 20.00 uur

Verslag van de ledenvergadering van 25 november j.l.

Aanwezig 30 leden, 5 afmeldingen.

1. Opening

De waarnemend voorzitter Anton van Oost opent om 20:05h de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Mededelingen:

Wij hebben zienswijzen ingediend tegen de vestiging van een landgoed op de helling van de Brabantse Wal en hebben vorige week ingesproken bij de commissievergadering. Vanavond is de raadsvergadering. Wij zijn aanwezig geweest bij de verdeling van de gelden uit het Saver jubileumfonds. Wij hebben € 500 ontvangen. Dit wordt gebruikt voor het jaarboek 2010.

Richard Akkermans is ongelukkig ter val gekomen en heeft zijn heup gebroken. Hij is thuis herstellende maar zal aanwezig zijn bij de mosselmaaltijd. Er hebben zich 81 deelnemers voor de maaltijd opgegeven.

Op woensdag 17 november heeft Piet van de Watering met veel succes een cursus digitale fotobewerking gegeven. Er namen 18 personen aan deel.

3 Verslag van de vorige vergadering.

Er waren geen opmerkingen.

4.In en uitgaande post:

Inkomend: Jaarboek HK Nispen 2010, Jaarboek Geschiedk.Kring 2010, uitreiking Monumentenprijs 2010, bedankkaart Jos Raaijmakers, oproep inventarisatie immaterieel erfgoed, Volkscultuur Magazine najaar 2010, uitnodiging vrijwilligersbijeenkomst 29 nov.BoZ, uitnodiging oplevering West Brabantse Waterlinie, Nieuwsbrief Zuidkwartier 2010/5, uitnodiging Raad van Aangeslotenen Brab.Heem 25-11, uitnodiging branding Brab.Wal, bijdrage € 500 Saver, brief CDA aan div.fracties betreffende Landgoed Brab. Wal, promotie in Sport/Cultuur krant 2011, aanvulling op enquête Dorpsvisie 2011, boekpresentatie door Streekraad, persbericht Onder Onze Voeten.

5. Rondvraag:

Suus Nefs: Wanneer wordt het bospad hersteld? Dit is aan de gemeente en de wethouder doorgegeven. Er zou aan gewerkt gaan worden.

Bert Burggrave: De nieuwe wandelgidsen van de Brabantse Wal zijn uit. Er wordt nu aan een boek over de Brabantse Wal gewerkt.

Henk Brackx: Op 20 en 21 november hebben hier de Halsterse en Lepelstraatse kunstenaars geëxposeerd. Er waren in totaal 27 kunstenaars met 127 kunstwerken. Het geheel werd muzikaal op zaterdag opgeluisterd door de harpiste Karin Schuttert en op zondag door het Bergen op Zooms blazersensemble. Er zijn meer dan 300 bezoekers geweest. Wij hebben van Henk Brackx een donatie ontvangen.

Riet Franken: Komt er nog een DVD van de expositie over de winkeltjes? Zie evaluatie expo winkeltjes.

6. Evaluatie expo winkeltjes.

In oktober had de wekgroep Genealogie gedurende twee weekends en een woensdagmiddag een expositie over oude en verdwenen winkeltjes in Halsteren en Lepelstraat. Hiertoe zijn vele gesprekken gevoerd met de oude eigenaars. Vooral Wil Mouwen heeft hier voor vele bezoeken afgelegd. Het was een groot succes met meer dan 500 bezoekers. Er wordt aan gedacht om hiervan een jaarboek uit te geven vergezeld van een DVD.

7. Evaluatie Quiz.

Na de vergadering van oktober werd een quiz gehouden. Deze was samengesteld door Arian Kommers en Ad Segers. Hij bestond uit overwegend serieuze vragen. Er werd met veel aandacht door koppels aan deelgenomen. Winnaar werd het koppel Richard Akkermans/Gerard van Oevelen. Zij kregen de wisselbeker. Afgesproken werd dat deze quiz elk jaar herhaald wordt waarbij de winnaars de volgende quiz organiseren.

8. Pauze

Na de pauze werd een DVD vertoond over de oude winkeltjes. Deze was ook tijdens de expositie vertoond. Diegenen die hem toen niet gezien hadden kregen nu een herkansing.

9. Sluiting. Rond 22h werd de vergadering door de waarnemend voorzitter gesloten. We konden weer terug zien op een geslaagde avond.

Volgende vergadering donderdag 30 december 2010.