Statuten

NAAM EN ZETEL.

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam HEEMKUNDIGE STUDIEKRING HALSTEREN-LEPELSTRAAT .

Zij is gevestigd te Halsteren.


DOEL.

Artikel 2.

De vereniging stelt zich ten doel:

1) Halsteren-Lepelstraat , op ieder gebied dat onder het begrip Heemkunde valt, te bestuderen en te onderzoeken.

2) In brede kring belangstelling te wekken voor plaats en bevolking

3) De onderzoekingen en eventueel afgesloten studies te publiceren.

4) Het waken voor de schoonheid van Halsteren-Lepelstraat . Zij tracht dit doel te bereiken, onder meer door·:

a) Alle personen, wonende in Halsteren-Lepelstraat , die werkzaam zijn op heemkundig terrein, te verenigen.

b) Het houden van vergaderingen, studieavonden, lezingen ,excursies en tentoonstellingen.

c) Door samenwerking te zoeken met:

1) Heemkundige studiekringen uit andere streken.

2) Verenigingen uit eigen omgeving die ter bereiking van het gestelde doel van nut kunnen zijn.

d) Door het uitgeven of doen uitgeven van publicaties.


DUUR.

Artikel 3.

De vereniging werd opgericht op veertien april negentienhonderd een en tachtig.Vanaf de inwerkingtreding van de onderhavige statuten is de vereniging aangegaan voor onbepaalde tijd.


LEDEN EN BEGUNSTIGERS.

Artikel 4

1. De leden zijn gewone leden en ereleden of leden van verdienste. Voorts kent de vereniging begunstigers.

2. Gewoon lid is die natuurlijke persoon die de heemkunde beoefent én die als lid is toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.

3. Erelid of lid van verdienste is degene die door de algemene vergadering als zodanig is benoemd, op grond van de omstandigheid dat hij zich bijzonder verdienstelijk voor de vereniging heeft gemaakt.

4. Begunstiger is hij, die zich als zodanig bij het bestuur heeft aangemeld.Hij steunt de vereniging jaarlijks met een financiële bijdrage, die wordt vastgesteld in onderling overleg tussen begunstiger en bestuur van de vereniging.

Artikel 5

1. Degene die lid wil worden, geeft zich daartoe schriftelijk op bij de secretaris. De opgave bevat tenminste de voorletters, naam, adres, geboortedatum en voorts de gegevens die voor de bepaling van de contributieverplichting van belang zijn, voor minderjarigen dient van de toestemming door de wettelijke vertegenwoordiger te blijken.

2. Het bestuur beslist in eerste instantie of een kandidaat al of niet als lid wordt toegelaten.

3. De secretaris geeft van een beslissing tot het al of niet toelaten zo spoedig mogelijk kennis aan de kandidaat. 4. Indien een kandidaat in eerste instantie niet is toegelaten, kan hij binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving beroep doen op de algemene vergadering. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de secretaris. Op het beroep wordt besloten op de eerstvolgende algemene vergadering .


EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP.

Artikel 6.

1) Het lidmaatschap eindigt:

a) door overlijden;

b) door schriftelijke opzegging door het lid; deze opzegging moet geschieden aan de secretaris.

c) door schriftelijke opzegging namens de vereniging. Deze kan te allen tijde en zonder inachtneming van een opzeggingstermijn, geschieden door het bestuur wanneer redelijkerwijze van de vereniging niet gever#d kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

d) door ontzetting. Deze kan alleen door het bestuur worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2) Ten aanzien van een bestuurslid geschiedt de opzegging namens de vereniging en de ontzetting door de algemene vergadering. Hem staat geen beroep open als hierna is bedoeld.

3) Degene, ten aanzien van wie een besluit tot ontzetting is genomen, wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Hem staat binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving beroep op de algemene vergadering open. Het beroep moet schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.

4) Tenzij de betrokkene te kennen geeft dat het beroep behandeld kan worden op de eerstvolgende door het bestuur voorgenomen algemene vergadering, roept het bestuur binnen vier weken na ontvangst van het ingediende beroep een algemene vergadering bijeen ter behandeling van het beroep. De betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld om zich tijdens de behandeling van het beroep op de algemene vergadering te verdedigen.

5) Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is betrokkene geschorst evenwel met dien verstande dat hij bevoegd is de algemene vergadering, waarin op het beroep wordt beslist tijdens de behandeling van het beroep bij te wonen en dan het woord te voeren. Hij heeft echter geen stemrecht.


GELDMIDDELEN EN EIGENDOM.

Artikel 7.

1. Geldelijke middelen worden verkregen uit contributies, donaties, giften, opbrengsten van acties en festiviteiten door de vereniging georganiseerd, legaten, subsidies, renten en toevallige baten.

2. Alle goederen van de vereniging zijn het onverdeeld eigendom van de vereniging, zodat niemand tijdens haar bestaan daarop enig recht kan doen gelden.


SCHORSING .

Artikel 8.

1. In de gevallen, genoemd in artikel 6 lid 1 onder d, kan het bestuur een lid of junior als zodanig schorsen voor ten hoogste drie maanden indien het bestuur niet voldoende termen aanwezig acht om tot ontzetting te besluiten.2. Het bepaalde in artikel 6 leden 2 tot en met 5 is van overeenkomstige toepassing.


RECHTEN EN VERPLICHTINGEN.

Artikel 9.

1. Onverminderd het overigens bij de wet of deze statuten bepaalde, hebben de leden het recht om van de door het bestuur aan te wijzen faciliteiten en eigendommen van de vereniging gebruik te maken. Dit gebruik moet geschieden overeenkomstig de bestaande of nog te maken reglementen, besluiten en gebruiken, en eventueel onder de voorwaarden, als door het bestuur zijn of zullen worden vastgesteld.

2. De door de leden verschuldigde contributies en overige bijdragen worden vastgesteld door de algemene vergadering.

3. Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de financiële verplichtingen moet zijn voldaan.

4. Personen, van wie het lidmaatschap een aanvang heeft genomen of is geëindigd, zijn over het jaar, waarin de aanvang of het einde plaats vindt, de contributie voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of gedeeltelijk niet zal worden ingevorderd. Een zodanig besluit wordt de betrokkene door de penningmeester schriftelijk medegedeeld, waarna binnen dertig dagen betaling moet plaatsvinden van het bedrag, dat wel wordt ingevorderd, bij gebreke waarvan het besluit vervalt.

6. Alle op de invordering van gelden vallende kosten, komen voor rekening van de betrokkene. De invordering van gelden met buitengewone middelen, zoals door tussenkomst van een incassobureau of deurwaarder geschiedt krachtens bestuursbesluit.

Artikel 10.

Na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering is het bestuur bevoegd in naam~van de leden rechten te bedingen en verplichtingen aan te gaanBESTUUR.

Artikel 11.

1. Het bestuur bestaat uit minstens drie leden. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Slechts leden van de vereniging zijn verkiesbaar als bestuursleden. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden. Voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen en vormen tezamen het dagelijks bestuur. De bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen bij besluit van de algemene vergadering. Indien het aantal bestuursleden daalt beneden het hiervoor genoemd minimum blijven de overige leden (blijft het overblijvende lid) belast met het bestuur, onder de verplichting binnen twee maanden op statutaire wijze in de vacature te voorzien.

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster, met dien verstande dat voorzitter en secretaris niet gelijkt tijdig aftreden. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

3. Nieuwbenoemde bestuursleden aanvaarden hun functie terstond na hun benoeming en nemen op het rooster van aftreden de plaats van hun voorgangers in. De algemene vergadering kan voor de aanvaarding echter een ander tijdstip vaststellen.

4. De schorsing van een bestuurslid, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door ontslag, eindigt door verloop van die termijn.

5. Schorsing van een bestuurslid als lid van de vereniging houdt tevens in dé schorsing als bestuurslid. Het einde van het lidmaatschap houdt tevens in het einde van het bestuurslidmaatschap.

6. Een bestuurslid kan te allen tijde zelf ontslag nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeg termijn van tenminste drie maanden.

7. Bij een vacature in het bestuur wordt binnen twee maanden een algemene ledenvergadering gehouden ter vervulling daarvan, tenzij het bestuur besluit met de vervulling te wachten tot de eerstvolgende door het bestuur voorgenomen algemene vergadering.


BESTUURSMACHT .

Artikel 12.

1. Behoudens beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt.

3. Onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid kan het bestuur zich ter uitvoering van zijn taak doen bijstaan door adviseurs of commissies, welke door het bestuur worden benoemd.

4. De adviseurs en/of de samenstelling van de commissies worden door het bestuur aan de algemene vergadering bekend gemaakt.

5. Adviseurs kunnen nooit zitting hebben in het bestuur.


VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 13.

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris en bij ontstentenis door hun respectievelijke plaatsvervangers.Zij worden geacht te handelen in overeenstemming met de besluiten, genomen door de ledenvergadering of door het algemeen bestuur. Nalatigheid in deze kan tot gevolg hebben dat bestuursleden uit hun functie worden ontzet, casu quo hun lidmaatschap van de vereniging verliezen.

BESTUURSVERGADERINGEN .

Artikel 14.

1. De voorzitter bepaalt waar en wanneer een bestuursvergadering wordt gehouden. Hij is verplicht deze bijeen te roepen op verzoek van tenminste twee bestuursleden.

2. De voorzitter stelt de agenda vast. Hij is verplicht een bepaald onderwerp op de agenda te plaatsen op verzoek van tenminste twee bestuursleden.

3. De voorzitter heeft de bevoegdheid de beraadslaging over een aan de orde zijnd onderwerp te sluiten, tenzij het bestuur anders besluit.

4. Bij staken van stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem.

5. De secretaris houdt notulen bij, tenzij het bestuur besluit te volstaan met een besluitenlijst. De notulen casu quo de besluitenlijst worden door het bestuur vastgesteld.


ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 15.

1. Tenminste eenmaal per jaar wordt binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, dat loopt van één januari van enig jaar tot en met dertig december van het volgend jaar, een algemene vergadering gehouden (jaarvergadering). De algemene vergadering kan evenwel de genoemde termijn voor ieder jaar afzonderlijk verlengen.2. Een algemene vergadering wordt voorts gehouden krachtens een besluit van de voorzitter of van het bestuur of op schriftelijk verzoek van tenminste vijf leden·dan wel zoveel leden als tezamen bevoegd zijn een/tiende gedeelte van de stemmen in een algemene vergadering uit te brengen.3. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering en heeft de bevoegdheid aldaar het woord te voeren en voorstellen te doen.4. Ieder lid heeft één stem. Een stem kan niet door een gemachtigde worden uitgebracht.


AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16.

1) De agenda van de jaarvergadering bevat tenminste de volgende punten:

a) verkiezing van bestuursleden;

b) jaarverslag door het bestuur over het afgelopen verenigingsjaar;

c) rekening en verantwoording door het bestuur over het bestuur, zoals in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd;

d) verslag van de bevindingen van de kascommissie;

e) benoeming kascommissie;

f) begroting verenigingsjaar;

g) rondvraag

.2) De agenda van een algemene vergadering wordt overigens door het bestuur vastgesteld, met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.

3) Op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden, of zoveel minder als tezamen bevoegd zijn een/tiende gedeelte van de stemmen in een algemene vergadering uit te brengen, is het bestuur verplicht een opgegeven punt op de agenda te plaatsen, mits zodanig verzoek wordt ontvangen tenminste tien dagen voor de algemene vergadering, de dag van ontvangst en van de vergadering niet meegerekend.

4) Wordt een verzoek om een punt op de agenda te plaatsen, niet ontvangen voor de hiervoor bepaalde dag, dan kan het bestuur alsnog besluiten het opgegeven punt op de agenda te plaatsen. De secretaris doet daarvan zo mogelijk onverwijld schriftelijk mededeling aan de leden. Heeft geen zodanige mededeling plaatsgevonden, dan kan de algemene vergadering besluiten het opgegeven punt niet in behandeling te nemen.

5) Indien een opgegeven punt niet in behandeling wordt genomen, zal het punt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering moeten worden geplaatst.

6) In afwijking van het vorenstaande moet een voorstel tot statutenwijziging worden ontvangen tenminste dertig dagen vóór de algemene vergadering, de dag van ontvangst en van de vergadering niet meegerekend. Het bepaalde in lid 4 is in dat geval niet van toepassing. Het bestuur is verplicht alle vereiste maatregelen te treffen.

OPROEPING TER ALGEMENE VERGADERING,

Artikel 17.

1. Algemene vergaderingen worden door de zorg van de secretaris bijeengeroepen door middel van een schriftelijke kennisgeving, tenminste zeven dagen tevoren, de dag van oproeping en van de vergadering niet meegerekend.

2. De kennisgevingen bevatten de vermelding van tijd en plaats van de te houden vergadering, alsmede de agenda, behoudens het bepaalde in artikel 16 lid 4.

3. Indien aan een verzoek, als bedoeld in artikel 15 lid 2 binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan op de wijze, als is bepaald in lid 1 van dit artikel 17.

4. Indien de verzoekers niet in staat zijn de vergadering bijeen te roepen op de wijze als in het vorige lid is bedoeld, kunnen zij de vergadering bijeenroepen bij advertentie in de plaats van vestiging der vereniging veel gelezen dagblad.


BESLUITVORMING IN DE ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 18.

1. Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij in de wet of deze statuten anders is bepaald. Ongeldige en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

2. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de voorzitter of de algemene vergadering anders besluit.

3. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Heeft bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt een tweede stemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich verenigden. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, dan beslist het lot.


STATUTENWIJZIGING.

Artikel 19.

1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de stemmen. In deze vergadering moet tenminste een/tiende gedeelte van de leden aanwezig zijn.

2. Indien in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging~ aan de orde is, niet een/tiende gedeelte van de leden aanwezig is, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen. In deze vergadering kan een besluit tot statutenwijziging rechtsgeldig worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.

3. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.

4. De bepalingen in deze statuten, die reeds op grond van een dwingende wetsbepaling van toepassing zijn, zijn niet voor wijziging vatbaar. Zodanige bepalingen komen voor in artikel 6; artikel 15 leden 1, 2 en 3; artikel 16 lid 1; artikel 19 leden 3 en 5.

5. De wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.


ONTBINDING .

Artikel 20.

1. Op een besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 19 leden 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.

2. In geval van ontbinding wordt de bestemming van het batig saldo vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering. Op dit besluit is het bepaalde in artikel 19 leden 1, 2 en 3 eveneens van overeenkomstige toepassing.


HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Artikel 21.

1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen, waarvan een regeling haar gewenst voorkomt.

2. Een huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.